Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Joanna Marszalska Mars i Prosta Rzecz z siedzibą w Warszawie przy ul. Obywatelskiej 13/92  (02-409 Warszawa), NIP: 7393752828 (dalej jako „mao.”) przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, Pesel, NIP. Dane pozyskuje jedynie od osób, które wyrażają na to zgodę, w ramach zawieranych umów cywilno-prawnych typu umowa zlecenie / umowa  o dzieło lub w ramach procesu rekrutacyjnego / nawiązywania współpracy stałej.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Prosta Rzecz z siedzibą w Warszawie przy ul. Obywatelskiej 13/92  (02-409 Warszawa), NIP: 7393752828 )

Z Administratorem można się kontaktować mailowo na adres email: aleksandra.zalewska@mao.com.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować  mailowo na adres email: joanna.marszalska@mao.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celach rachunkowych, księgowych, prawnych i rekrutacyjnych.
 4. Udzielenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby Administrator mógł zrealizować wobec Pani/Pana cele, określone w pkt 4 powyżej.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do wypełnienia celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia się ewentualnych roszczeń oraz przez okres trwania ewentualnych obowiązków o charakterze publicznoprawnym, ciążących na Administratorze, jak np. obowiązek sprawozdawczości podatkowej, czy w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat.
 6. Pragniemy jednocześnie poinformować, że Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji usługi podatkowo-księgowej. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt mailowo na adres email: joanna.marszalska@mao.com.pl

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiamy,

Zespół mao.